Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

Обществени поръчки (49/196)

"Изпълнение на строително-ремонтни работи на улична и пътна инфраструктура в община Левски по 6 обособени позиции"

"Изпълнение на основен ремонт на пътна настилка на улица "Патриарх Евтимий" и основен ремонт на пътна и тротоарна настилка на ул. "Райко Даскалов" в гр. Левски, община Левски"

"Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Малчика, община Левски по 2 обособени позиции"

"Доставка на един брой багер с челен товарач - втора употреба и един брой самосвал - втора употреба за нуждите на Община Левски по обособени позиции"

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ DIR-51011119-7-19 “ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ ЗА НАД 10 000 ЕКВ. Ж. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА В ГР. ЛЕВСКИ”, ОП “ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013”

„Извършване на текущ одит по изпълнение и отчитане на разходите по проект № DIR-51011119-7-19 „Изграждане на ПСОВ за над 10000 екв. ж., реконструкция и доизграждане на канализационната система в гр. Левски”

„Управление и отчитане на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с.Малчика, община Левски” по две обособени позиции"

“Избор на изпълнител – проектант/консултант за провеждане на обществени поръчки за строителство и строителен надзор на обект „Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж, реконструкция и доизграждане на канализационната система в гр.Левски"

“Избор на изпълнител – проектант/консултант, изготвяне на финансов анализ, като част от анализ разходи-ползи и подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки за строителство и строителен надзор на обект „Изграждане на ПСОВ за над 10 000"

Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли и ДСП в Община Левски на: хляб, хлебни и тестени изделия; мляко и млечни изделия; месо, месни продукти, риба и яйца; трайни хранителни продукти, подправки...

„Управление и отчитане на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с.Малчика, община Левски” по две обособени позиции: Ново

„Осъществяване на строителен надзор при извършване на строително ремонтни работи по три обособени позиции"

1.Изработване на инвестиционен проект за изграждане на център за настаняване от семеен тип и прилежащото му дворно пространство" и 2."Изработване на инвестиционен проект за ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващ сграден фонд и промяна на . .

"Първоначално залесяване на поземлен имот №000053 в землището на с.Градище и поземлен имот №115003, в землището на с.Стежерово, община Левски"

Извършване на ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1.”Полагане на трошенокаменна настилка по улици в населени места в община Левски”; Позиция 2.”Полагане на асфалтова настилка по улици и пътища в община Левски”

Доставка на течни горива за автомобилния парк на Община Левски

Доставка на хранителни стоки за обект „Кухня” при „МБАЛ-Левски” ЕООД по обособени позиции

„Избор на изпълнител за извършване на СМР за обекти ЦДГ „Слънце” и ОДЗ „Локомотив” гр. Левски по обособени позиции: Позиция №1 „Извършване на СМР за обект ЦДГ „Слънце” гр. Левски и Позиция № 2 „Извършване на СМР за обект ОДЗ „Локомотив” гр. Левски”

"Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ДСП и ОП "Спортни имоти, отдих и развлечение" в Община Левски: хляб, хлебни и тестени изделия;мляко и млечни изделия;месо ...........................

Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в Община Левски чрез създаване на два центъра по обособени позиции: Позиция № 1.”Изграждане на ЦНСТ и благоустройство на прилежащото дворно пространство - УПИ V5, кв.171 по ПУП на гр.Левски” и позиция №2 ..

“Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1.”Реконструкция на ул. „Елин Пелин” от ОК 53 до ОК 49, гр.Левски”; Позиция 2.”Полагане на трошенокаменна настилка по улици в населени места в Община Левски”; Позиция 3. ...

Доставка на течни горива за автомобилния парк на Община Левски

Доставка на медикаменти, медицински консумативи, консумативи и реактиви за клинична лаборатория и консумативи и реактиви за отделение образна диагностика" по обособени позиции: Позиция № 1 – Доставка на медикаменти; Позиция № 2 – Доставка на медицински

Доставка на специализирани съдове за смет и един брой багер - нов на лизинг за нуждите на община Левски по обособени позиции: позиция №1 ”Доставка на специализирани съдове за смет – 200бр. кофи тип "Мева", 20 броя контейнери тип "Бобър" и 20 бр. компост..

Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в Община Левски чрез създаване на два центъра по обособени позиции: Позиция № 1.”Изграждане на ЦНСТ и благоустройство на прилежащото дворно пространство - УПИ V5, кв.171 по ПУП на гр.Левски 2

Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1.”Реконструкция на ул. „Елин Пелин” от ОК 53 до ОК 49, гр.Левски”; Позиция 2.”Полагане на трошенокаменна настилка по улици в населени места в Община Левски”; Позиция 3. ....

Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ – Левски” ЕООД гр.Левски

Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ДСП и Общинско предприятие „Спортни имоти, отдих и развлечения” в Община Левски на: хляб, хлебни и тестени изделия; мляко и млечни изделия; месо, месни прод.

Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ – Левски” ЕООД гр.Левски 11 м.

Ремонт, реконструкция и възстановяване на площади в четири от населените места в община Левски по обособени позиции: обособена позиция №1: „Ремонт, реконструкция и възстановяване на площад в с. Малчика”; обособена позиция №2: „Ремонт, реконструкция и ...

Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1. „Основен ремонт обслужваща улица зад блок „Люляк” от ОК 241 до ОК 245 гр.Левски”; Позиция 2. „Полагане на трошенокаменна настилка по улици в населени места в Община Левски

Изпълнение на строително – монтажни дейности на хидротехнически съоръжения по проект „Опазване и възстановяване биологичното разнообразие в защитена зона Обнова - Карамандол

Технологично обзавеждане за двата центъра по обособени позиции: Позиция №1 „Технологично обзавеждане за ЦНСТ в гр.Левски„ и Позиция №2 „Технологично обзавеждане за ЦСРИ в гр.Левски

"Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ОП"Социален патронаж" и ОП "Спортни имоти, отдих и развлечение" в Община Левски"

"Залесяване на неземеделски земи в землището на с. Градище, Община Левски, местност „Голямата Кория” 17556-000-053"

"Изработване на общ устройстевн план на община Левски"

„Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Левски по 4 обособени позиции”

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, гр. Левски"

“Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ОП „Социален патронаж” и ОП „Спортни имоти, отдих и развлечения” в Община Левски по обособени позиции.“

”Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции”

"Доставка на два броя автомобили за нуждите на община Левски по обособени позиции"

"Доставка на един брой сметосъбиращ автомобил нов за нуждите на община Левски"

"Доставка на eдин брой автомобил, нов на лизинг за нуждите на Община Левски"

"Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Левски на жилищна сграда с адрес: гр.Левски, община Левски, бл.„Локомотив”, вх. А, Б, В,"

"Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Левски на жилищна сграда - бл.Локомотив"

"Доставка на течни горива за автомобилния парк на община Левски"

"Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ОП „Социален патронаж” и ОП „Спортни имоти, отдих и развлечения” в Община Левски по обособени позиции"

Консултантски услуги по управление на проект “L-TEN – LINKING TEN THROUGH BETTER CONNECTION BETWEEN TERTIARY NODES TURNU MAGURELE AND LEVSKI FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AREA” в процедура по предварително договаряне по Прогр. „Интеррег V-A Румъния

Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ОП „Социален патронаж” и ОП „Спортни имоти, отдих и развлечения” в Община Левски по обособени позиции: Позиция №1. Хляб, хлебни и тестени изделия; и др.

Общински съвет (223/2315)

Решения от 09.11.2011

Решения от 28.11.2011

Решения от 28.12.2011 част 1

Решения от 28.12.2011 част 2

Документи

Наредби на О С

Решение от 26.01.2012

Решения от 20.02.2012

Стратегии, планове и програми

Стратегии, планове и програми част 2

Наредби на О С 2

Решения от 29.03.2012 част 1

Решения от 29.03.2012 част 2

Решения от 24.04.2012 г.

Решения от 29.05.2012 част 1

Решения от 29.05.2012 част 2

Решения от 28.06.2012 част 1

Решения от 28.06.2012 част 2

Решения от 08.08.2012

Решения от 11.09.2012

Решения от 27.09.2012 част 1

Решения от 27.09.2012 част 2

Решения от 29.11.2012

Решения от 20.12.2012

Решения от 31.01.2013

Решения от 25.10.2012 г.

Решения от 25.02.2013 г

Решения от 25.03.2013 г

Решения от 25.04.2013 г

Решения от 30.05.2013 г

Решения от 27.06.2013 г

Решения от 10.07.2013 г

Решения от 29.08.2013 част 1

Решения от 29.08.2013 част 2

Решения от 05.09.2013 г

Решения от 11.09.2013 г

Решения от 26.09.2013 г

Решения от 03.10.2013 г

Решения от 31.10.2013 г

Решения от 28.11.2013 г

Решения от 20.12.2013 г

Решения от 30.01.2014 г

Решения от 13.02.2014 г

Решения от 27.02.2014 г

Решения от 27.03.2014 г

Решения от 04.04.2014 г

Решения от 29.04.2014 г част 1

Решения от 29.04.2014 г част 2

Решения от 14.05.2014 г

Решения от 29.05.2014 г

Решения от 26.06.2014 г

Решения от 28.07.2014 г

Решения от 31.07.2014 г

Решения от 28.08.2014 г

Решения от 25.09.2014 г

Решения от 30.10.2014 г

Решения от 27.11.2014 г

Решения от 18.12.2014 г

Решения от 05.01.2015 г

Решения от 21.01.2015 г

Решения от 16.02.2015 г

Решения от 26.03.2015 г част 1

Решения от 26.03.2015 г част 2

Решения от 09.04.2015 г

Решения от 30.04.2015 г

Решения от 28.05.2015 г

Решения от 24.06.2015 г

Решения от 30.07.2015 г

Решения от 27.08.2015 г

Решения от 10.09.2015 г

Решения от 17.09.2015 г

Решения от 24.09.2015 г

Решения от 12.10.2015 г

Решения от 09.11.2015 г

Решения от 10.12.2015 г

Решения от 17.12.2015 г

Решения от 22.12.2015 г

Решения от 28.01.2016 г

Решения от 18.02.2016 г

Решения от 25.02.2016 г

Решения от 11.03.2016 г

Решения от 31.03.2016 г

Решения от 28.04.2016 г част 1

Решения от 28.04.2016 г част 2

Решения от 26.05.2016 г част 1

Решения от 26.05.2016 г част 2

Решения от 28.06.2016 г

Решения от 30.06.2016 г

Решения от 28.07.2016 г

Решения от 11.08.2016 г

Решения от 25.08.2016 г

Решения от 12.09.2016 г

Решения от 29.09.2016 г

Решения от 20.10.2016 г

Решения от 27.10.2016 г

Решения от 18.11.2016 г

Решения от 24.11.2016 г

Решения от 22.12.2016 г

Решения от 27.12.2016 г

Решения от 26.01.2017 г

Решения от 22.02.2017 г

Решения от 03.04.2017 г

Решения от 19.04.2017 г

Решения от 24.04.2017 г част 1

Решения от 24.04.2017 г част 2

Решения от 10.05.2017 г

Решения от 23.05.2017 г

Решения от 22.06.2017 г

Решения от 01.08.2017 г

Решения от 31.08.2017 г

Решения от 06.10.2017 г

Решения от 26.10.2017 г

Решения от 28.09.2017 г

Решения от 30.11.2017 г

Решения от 08.12.2017 г

Решения от 20.12.2017 г

Решения от 29.12.2017 г

Решения от 22.02.2018 г

Решения от 29.03.2018 г

Решения от 11.01.2018 г

Решения от 31.01.2018 г

Решения от 11.04.2018 г

Решения от 26.04.2018 г

Решения от 31.05.2018 г

Решения от 27.09.2018 г

Решения от 15.10.2018 г

Решения от 25.10.2018 г

Решения от 29.11.2018 г

Решения от 14.12.2018 г

Решения от 20.12.2018 г

Решения от 31.01.2019 г

Решения от 28.02.2019 г част 1

Решения от 28.02.2019 г част 2

Решения от 06.03.2019 г

Решения от 13.03.2019 г

Решения от 28.03.2019 г

Решения от 25.04.2019 г

Решения от 30.05.2019 г

Решения от 11.11.2019 г

Решения от 28.11.2019 г

Решения от 19.12.2019 г

Решения от 21.01.2020 г

Решения от 30.01.2020 г

Решения от 13.02.2020 г

Решения от 27.02.2020 г

Решения от 26.03.2020 г

Решения от 30.04.2020 г

Решения от 28.05.2020 г

Решения от 25.06.2020 г

Решения от 16.07.2020 г

Решения от 17.07.2020 г

Решения от 30.07.2020 г

Решения от 11.08.2020 г

Решения от 10.09.2020 г

Решения от 02.10.2020 г

Решения от 29.10.2020 г

Решения от 26.11.2020 г

Решения от 29.12.2020 г

Решения от 13.01.2021 г

Решения от 28.01.2021 г

Решения от 25.02.2021 г част 1

Решения от 25.03.2021 г част 1

Решения от 25.02.2021 г част 2

Решения от 25.03.2021 г част 2

Решения от 07.04.2021 г

Решения от 22.04.2021 г

Решения от 29.04.2021 г

Решения от 26.05.2021 г

Решения от 24.06.2021 г

Решения от 15.07.2021 г

Решения от 29.07.2021 г

Решения от 19.08.2021 г

Решения от 23.09.2021 г част 1

Решения от 23.09.2021 г част 2

Решения от 30.09.2021 г

Решения от 28.10.2021 г

Решения от 25.11.2021 г

Решения от 14.12.2021 г

Решения от 29.12.2021 г

Решения от 27.01.2022 г

Решения от 23.02.2022 г

Решения от 31.03.2022 г

Решения от 20.04.2022 г

Решения от 18.05.2022 г

Решения от 26.05.2022 г част 1

Решения от 26.05.2022 г част 2

Решения от 30.06.2022 г

Решения от 28.07.2022 г

Решения от 08.09.2022 г част 1

Решения от 08.09.2022 г част 2

Решения от 27.10.2022 г

Решения от 24.11.2022 г

Решения от 30.11.2022 г

Решения от 12.12.2022 г

Решения от 23.12.2022 г

Решения от 08.11.2023 г

Решения от 30.11.2023 г

Решения от 14.12.2023 г

Решения от 21.12.2023 г

Решения от 25.01.2024 г част 1

Решения от 25.01.2024 г част 2

Решения от 12.02.2024 г

Решения от 16.02.2024 г

Решения от 29.02.2024 г част 1

Решения от 29.02.2024 г част 2

Решения от 28.03.2024 г

Решения от 25.04.2024 г

Решения от 26.01.2023 г

Решения от 28.02.2023 г

Решения от 30.03.2023 г част 1

Решения от 30.03.2023 г част 2

Решения от 27.04.2023 г част 1

Решения от 27.04.2023 г част 2

Решения от 03.05.2023 г

Решения от 25.05.2023 г

Решения от 29.06.2023 г

Решения от 27.07.2023 г

Решения от 31.08.2023 г

Решения от 08.09.2023 г

Решения от 14.09.2023 г

Решения от 27.09.2023 г

Решения от 30.05.2024 г

Решения от 27.06.2024 г

Публични покани (55/105)

Изработване на инвестиционен проект за изграждане на център за настаняване от семеен тип и прилежащото му дворно пространство и Изработване на инвестиционен проект за ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващ сграден фонд - ID 9000216

Доставка на специализирана техника за нуждите на община Левски по две обособени позиции: позиция №1- Един брой трактор - нов и позиция №2 Един брой - автовишка - втора употреба - ID 9003054

Сключване на застраховка на автомобили, имущество, застраховка живот на служителите в общината и гражданска отговорност към трети лица по приложени списъци част от документацията по провеждане на процедурата. - ID 9003220

Доставки на осветителни тела и части за тях за нуждите на община Левскки - ID 9006688

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на един брой водогреен котел на газ и горелка в сградата на общинска администрация гр.Левски - ID 9006828

Доставки на два броя снегорини за прикачване към трактор МТЗ 80 и към Зил 131 за нуждите на община Левски - ID 9007708

Доставка и внедряване на софтуер за администриране събирането на местни данъци и такси, в това число миграция на данни от съществуващият продукт и обучение на служителите за работа със софтуера за нуждите на община Левски - ID 9008327

Доставка на твърди горива за отопление за детски градини, кметства и други обекти в Община Левски за отоплителен сезон 2012/2013г. - ID 9008697

Изработване на технически проекти за обекти в Община Левски, по 2 обособени позиции: позиция №1 ”Изработване на технически проекти за:1.Реконструкция на централен площад в с.Асеновци; 2. Реконструкция на централен площад в с.Малчика ... - ID 9012789

„Извършване на функционален анализ и разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи планови документи на община Левски” по проект „Извършване на функционален анализ в община Левски за повишаване ефективността на работа на общ... - ID 9013756

„Доставка на фракция с размер 0-63 мм. За нуждите на Община Левски / мотополигон „Левски„ с.Козар Белене” / - ID 9015075

Изготвяне на работен проект във всички части съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за реконструкция и изграждане на енергоспестяващо улично осветление на град Левски” - ID 9015839

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема от квотата на Община Левски, съгласно маршрутни разписания - ID 9016023

Извършване на услуга по консултиране на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици и участъци от улици на територията на гр. Левски и рехабилитация и реконструкция на част от общинска сграда в гр.Левски - ID 9016073

Доставка на материали за осъществяване на проект BG051PO001-4.1.05-0145 "Заедно за социална интеграция". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ - ID 9016466

Сключване на застраховки на автомобили и имоти общинска собственост и застраховки на служителите в общината - ID 9016950

Изготвяне на работен проект във всички части съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за реконструкция и изграждане на енергоспестяващо улично осветление на град Левски - ID 9016949

Организиране на екскурзии до гр.Плевен, гр.Ловеч и гр.Велико Търново на групи от деца и ученици, участници в проект BG051PO001-4.1.05-0145 „Заедно за социална интеграция” в Община Левски - ID 9018323

Доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория в „МБАЛ Левски”ЕООД гр.Левски.

Доставка на твърди горива за отопление за детски градини, кметства и други обекти в Община Левски за 2014г. - ID 9022997

Доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория в „МБАЛ Левски”ЕООД гр.Левски 12 м.

Оценка и разработване на стратегически документи на Община Левски“ във връзка с изпълнението на проект „Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски - ID 9024316

Организиране на работни посещения на експерти от двете партньорски общини - Община Левски от Р България и община Бургийос дел Серро от Кралство Испания при изпълнение на Проект BG051PO001-7.0.07-0021-C0001”Иновативни подходи за ... - ID 9024428

Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект ”Иновативни подходи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Левски”, Проект BG051PO001-7.0.07-0021-C0001, схема BG051PO001-7.0.07 ”... - ID 9024909

Провеждане на обучение по ключова компетентност и професионално обучение в Многопрофилна болница за активно лечение-Левски

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ” ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- ОБЩИНА ЛЕВСКИ“ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕС ... - ID 9026391

„Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции” по проект №13-22-68/06.12.2013 г. „Подобряване на административния капацитет и ефективността на общинска администрация- община Левски - ID 9026773

Доставка на специализирани съдове за смет – 300бр. кофи тип "Мева", 10 броя контейнери тип "Бобър" и 50 бр. компостери 400литра за нуждите на община Левски - ID 9026878

Осъществяване на дейности за информация и публичност” по проект „Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски“ оперативна програма „Административен капацитет”, ... - ID 9029743

Сключване на застраховки на служителите, автомобилите и движимото и недвижимо имущество собственост на община Левски по обособени позиции. - ID 9031491

"Доставка на един булдозер - втора употреба за нуждите на община Левски” - ID 9031613

Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1. „Основен ремонт обслужваща улица зад блок „Люляк” от ОК 241 до ОК 245 гр.Левски” и Позиция 2. „Полагане на трошенокаменна настилка по улици в населени места в Общ Левски

„Възстановяване и конструктивно укрепване сградата на „Здравна служба” с.Обнова, община Левски” - ID 9034010

„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на служителите в Община Левски”, по проект „Компетентни служители и модерна администрация в Община Левски”, Договор № М13-22-97/05.08.2014 г. - ID 9034789

Доставка на твърди горива за отопление за детски градини, кметства и други обекти в Община Левски за 2015г. - ID 9036824

"Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Левски" - ID 9037959

"Доставка на рентгенова уредба за скопия и графия за образна диагностика - втора употреба" - ID 9038138

"Доставка на рентгенова уредба за скопия и графия за образна диагностика - втора употреба" - ID 9038356

"Доставка на специализирани съдове за смет – 500бр. кофи тип "Мева", 5 броя контейнери тип "Бобър" 10 бр. компостери 600 литра и 60 бр. компостери 400 литра за нуждите на община Левски" - ID 9039018

”Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1. „Рехабилитация на участък от улици в гр. Левски и с. Трънчовица” и Позиция 2. „Изкърпване с плътна асфалтова смес по улична пътна мрежа в Община Левски” - ID 9040018

"Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 зут, изготвяне на технически паспорти, на конкретно определени многофамилни жилищни сгради на в гр. Левски" - ID 9040018

“Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект” за обект ”Частично преустройство и разширение на спортна зала в УПИ І, кв.130, по плана на гр. Левски” - ID 9041251

”Доставка на фракция с размер 0-40мм за нуждите на община Левски” - ID 9041250

"Извършване на услуга за превоз на нефракциониран скален материал с размер 0 - 40 мм за нуждите на община Левски, произведен в ТСИ"Русаля" - ID 9042038

''Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, издаване на сертификат, предписване на енергоспестяващи мерки и обследвания за установяване на техническите характеристики на сградите на училищнатата на територията на община Левски'' - ID 9042725

''Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект” за обект „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс УПИ ІІІ, кв. 140, по плана на гр. Левски'' - ID 9042721

”Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Левски” - ID 9042994

”Доставка на асфалтова смес за ремонт на пътни настилки в Община Левски” - ID 9042998

”Сключване на застраховки на служителите, автомобилите и движимото и недвижимо имущество собственост на община Левски по обособени позиции: Позиция №1, Позиция №2 и Позиция №3” - ID 9043240

"Проектно предложение по Програма „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020г.“ за финансиране на Инвестиционен проект “Рехабилитация и реконструкция на общински път PVN1110 Обнова-Каменец” - ID 9044399

"Изработване на технически проекти за ремонт на пътища и улици в община Левски по 2 обособени позиции." - ID 9048808

”Доставка на един брой специализиран автомобил микробус - нов за нуждите на хора с увреждания по проект "Независим живот за гражданите на Левски", договор BG05M9OP001-2.002 – 0036- С 001" - ID 9049786

"Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, издаване на сертификат, предписване на енергоспестяващи мерки и обследвания" - ID 9050975

“Доставка на специализирани съдове за смет – 200бр. кофи тип "Мева", 10 броя контейнери тип "Бобър" и 70 бр. компостери 400литра и 10бр. компостери 600литра за нуждите на община Левски” - ID 9051182

"Доставка на фракция с размер 0 - 40 мм за нуждите на община Левски" - ID 90951578

Договори (10/11)

Договор за осъществяване на авторски надзор съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ при изпълнение на строително-монтажни работи при "Възстановяване и конструктивно укрепване сградата на "Здравна служба" с.Обнова, община Левски"

Договор за "Доставка и монтаж на водогреен котел на газ 300kW за нуждите на ДЯ "Еделвайс" гр.Левски

Договор за осъществяване на авторски надзор съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ при изпълнението на строително-монтажни работи при "Основен ремонт обслужваща улица зад болк "Люляк" от ОК 241 до ОК 245 гр.Левски"

Упражняване на строителен надзор на обект "Възстановяване и конструктивно укрепване сградата на "Здравна служба ", с.Обнова, община Левски

Договор за трасиране и геодезично заснемане на защитена зона "Обнова-Карамандол"

Договор за доставка на осветителни тела и части за тях

Договор за упражняване на авторски надзор съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ при изпълнението на строително-монтажни работи на хидротехнически съоръжения към проект "Опазване и възстановяване биологичното разнообразие в защитена зона "Обнова - Карамандол"

Договор за упражняване на авторски надзор съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ при изпълнението на строително-монтажни работи на хидротехнически съоръжения към проект "Опазване и възстановяване биологичното разнообразие в защитена зона "Обнова - Карамандол"-2

Договор за осигуряване на информация и публичност при осъществяване на проект "Компетентни служители и модерна администрация в община Левски", финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет", съгласно Договор № М13-22-97/05.08.2014г.

Договор за периодични доставки на кръгли кутии с капак от 500мл. и 250мл. за нуждите на Община Левски

Плащания по Обществени поръчки (25/25)

Регистър на извършени плащания към 30.10.2014 г.

Регистър на извършени плащания към 30.11.2014 г.

Регистър на извършени плащания към 31.12.2014 г.

Регистър на извършени плащания към 31.01.2015 г.

Регистър на извършени плащания към 28.02.2015 г.

Регистър на извършени плащания към 31.03.2015 г.

Регистър на извършени плащания към 30.04.2015 г.

Регистър на извършени плащания към 31.05.2015 г.

Регистър на извършени плащания към 30.06.2015 г.

Регистър на извършени плащания към 31.07.2015 г.

Регистър на извършени плащания към 31.08.2015 г.

Регистър на извършени плащания към 30.09.2015 г.

Регистър на извършени плащания към 31.10.2015 г.

Регистър на извършени плащания към 30.11.2015 г.

Регистър на извършени плащания към 31.12.2015 г.

Регистър на извършени плащания към 31.01.2016 г.

Регистър на извършени плащания към 29.02.2016 г.

Регистър на извършени плащания към 31.03.2016 г.

Регистър на извършени плащания към 30.04.2016 г.

Регистър на извършени плащания към 31.05.2016 г.

Регистър на извършени плащания към 30.06.2016 г.

Регистър на извършени плащания към 31.07.2016 г.

Регистър на извършени плащания към 31.08.2016 г.

Регистър на извършени плащания към 30.09.2016 г.

Регистър на извършени плащания към 31.10.2016 г.

Обяви за събиране на оферти (7/36)

"Извършване на услуга за превоз на фракциониран скален материал с размер 0 - 40 мм за нуждите на община Левски, произведен в ТСИ"Русаля"

”Доставка на асфалтова смес за ремонт на пътни настилки в община Левски ”

"Сключване на застраховки на служителите, автомобилите и ДМА в община Левски"

"Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда"

"Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор и упражняване на инвеститорски контрол при извършване на СМР във връзка с реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на блок „Локомотив"-пр.

"Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор и упражняване на инвеститорски контрол при извършване на СМР във връзка с реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на блок „Локомотив"

"Рехабилитация на ул. „Васил Левски” от ОК 323 до ОК 319 и ул.”Веселина Геновска” от ОК 130 до ОК 104 в гр.Левски по метода на студено полагане на асфалтова смес „Ралумак"

Powered by Phoca Download
RocketTheme Joomla Templates