Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Up

Обществени поръчки

"Изпълнение на строително-ремонтни работи на улична и пътна инфраструктура в община Левски по 6 обособени позиции" (1)

"Изпълнение на основен ремонт на пътна настилка на улица "Патриарх Евтимий" и основен ремонт на пътна и тротоарна настилка на ул. "Райко Даскалов" в гр. Левски, община Левски" (1)

"Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Малчика, община Левски по 2 обособени позиции" (2)

"Доставка на един брой багер с челен товарач - втора употреба и един брой самосвал - втора употреба за нуждите на Община Левски по обособени позиции" (1)

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ DIR-51011119-7-19 “ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ ЗА НАД 10 000 ЕКВ. Ж. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА В ГР. ЛЕВСКИ”, ОП “ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013” (2)

„Извършване на текущ одит по изпълнение и отчитане на разходите по проект № DIR-51011119-7-19 „Изграждане на ПСОВ за над 10000 екв. ж., реконструкция и доизграждане на канализационната система в гр. Левски” (3)

„Управление и отчитане на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с.Малчика, община Левски” по две обособени позиции" (2)

“Избор на изпълнител – проектант/консултант за провеждане на обществени поръчки за строителство и строителен надзор на обект „Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж, реконструкция и доизграждане на канализационната система в гр.Левски" (3)

“Избор на изпълнител – проектант/консултант, изготвяне на финансов анализ, като част от анализ разходи-ползи и подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки за строителство и строителен надзор на обект „Изграждане на ПСОВ за над 10 000" (5)

Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли и ДСП в Община Левски на: хляб, хлебни и тестени изделия; мляко и млечни изделия; месо, месни продукти, риба и яйца; трайни хранителни продукти, подправки... (1)

„Управление и отчитане на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с.Малчика, община Левски” по две обособени позиции: Ново (3)

„Осъществяване на строителен надзор при извършване на строително ремонтни работи по три обособени позиции" (4)

1.Изработване на инвестиционен проект за изграждане на център за настаняване от семеен тип и прилежащото му дворно пространство" и 2."Изработване на инвестиционен проект за ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващ сграден фонд и промяна на . . (2)

"Първоначално залесяване на поземлен имот №000053 в землището на с.Градище и поземлен имот №115003, в землището на с.Стежерово, община Левски" (2)

Извършване на ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1.”Полагане на трошенокаменна настилка по улици в населени места в община Левски”; Позиция 2.”Полагане на асфалтова настилка по улици и пътища в община Левски” (2)

Доставка на течни горива за автомобилния парк на Община Левски (1)

Доставка на хранителни стоки за обект „Кухня” при „МБАЛ-Левски” ЕООД по обособени позиции (1)

„Избор на изпълнител за извършване на СМР за обекти ЦДГ „Слънце” и ОДЗ „Локомотив” гр. Левски по обособени позиции: Позиция №1 „Извършване на СМР за обект ЦДГ „Слънце” гр. Левски и Позиция № 2 „Извършване на СМР за обект ОДЗ „Локомотив” гр. Левски” (3)

"Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ДСП и ОП "Спортни имоти, отдих и развлечение" в Община Левски: хляб, хлебни и тестени изделия;мляко и млечни изделия;месо ........................... (1)

Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в Община Левски чрез създаване на два центъра по обособени позиции: Позиция № 1.”Изграждане на ЦНСТ и благоустройство на прилежащото дворно пространство - УПИ V5, кв.171 по ПУП на гр.Левски” и позиция №2 .. (1)

“Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1.”Реконструкция на ул. „Елин Пелин” от ОК 53 до ОК 49, гр.Левски”; Позиция 2.”Полагане на трошенокаменна настилка по улици в населени места в Община Левски”; Позиция 3. ... (1)

Доставка на течни горива за автомобилния парк на Община Левски (1)

Доставка на медикаменти, медицински консумативи, консумативи и реактиви за клинична лаборатория и консумативи и реактиви за отделение образна диагностика" по обособени позиции: Позиция № 1 – Доставка на медикаменти; Позиция № 2 – Доставка на медицински (1)

Доставка на специализирани съдове за смет и един брой багер - нов на лизинг за нуждите на община Левски по обособени позиции: позиция №1 ”Доставка на специализирани съдове за смет – 200бр. кофи тип "Мева", 20 броя контейнери тип "Бобър" и 20 бр. компост.. (3)

Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в Община Левски чрез създаване на два центъра по обособени позиции: Позиция № 1.”Изграждане на ЦНСТ и благоустройство на прилежащото дворно пространство - УПИ V5, кв.171 по ПУП на гр.Левски 2 (3)

Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1.”Реконструкция на ул. „Елин Пелин” от ОК 53 до ОК 49, гр.Левски”; Позиция 2.”Полагане на трошенокаменна настилка по улици в населени места в Община Левски”; Позиция 3. .... (3)

Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ – Левски” ЕООД гр.Левски (1)

Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ДСП и Общинско предприятие „Спортни имоти, отдих и развлечения” в Община Левски на: хляб, хлебни и тестени изделия; мляко и млечни изделия; месо, месни прод. (2)

Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ – Левски” ЕООД гр.Левски 11 м. (1)

Ремонт, реконструкция и възстановяване на площади в четири от населените места в община Левски по обособени позиции: обособена позиция №1: „Ремонт, реконструкция и възстановяване на площад в с. Малчика”; обособена позиция №2: „Ремонт, реконструкция и ... (4)

Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1. „Основен ремонт обслужваща улица зад блок „Люляк” от ОК 241 до ОК 245 гр.Левски”; Позиция 2. „Полагане на трошенокаменна настилка по улици в населени места в Община Левски (2)

Изпълнение на строително – монтажни дейности на хидротехнически съоръжения по проект „Опазване и възстановяване биологичното разнообразие в защитена зона Обнова - Карамандол (2)

Технологично обзавеждане за двата центъра по обособени позиции: Позиция №1 „Технологично обзавеждане за ЦНСТ в гр.Левски„ и Позиция №2 „Технологично обзавеждане за ЦСРИ в гр.Левски (3)

"Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ОП"Социален патронаж" и ОП "Спортни имоти, отдих и развлечение" в Община Левски" (5)

"Залесяване на неземеделски земи в землището на с. Градище, Община Левски, местност „Голямата Кория” 17556-000-053" (6)

"Изработване на общ устройстевн план на община Левски" (6)

„Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Левски по 4 обособени позиции” (15)

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, гр. Левски" (11)

“Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ОП „Социален патронаж” и ОП „Спортни имоти, отдих и развлечения” в Община Левски по обособени позиции.“ (5)

”Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции” (10)

"Доставка на два броя автомобили за нуждите на община Левски по обособени позиции" (10)

"Доставка на един брой сметосъбиращ автомобил нов за нуждите на община Левски" (11)

"Доставка на eдин брой автомобил, нов на лизинг за нуждите на Община Левски" (7)

"Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Левски на жилищна сграда с адрес: гр.Левски, община Левски, бл.„Локомотив”, вх. А, Б, В," (3)

"Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Левски на жилищна сграда - бл.Локомотив" (11)

"Доставка на течни горива за автомобилния парк на община Левски" (9)

"Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ОП „Социален патронаж” и ОП „Спортни имоти, отдих и развлечения” в Община Левски по обособени позиции" (3)

Консултантски услуги по управление на проект “L-TEN – LINKING TEN THROUGH BETTER CONNECTION BETWEEN TERTIARY NODES TURNU MAGURELE AND LEVSKI FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AREA” в процедура по предварително договаряне по Прогр. „Интеррег V-A Румъния (9)

Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини, детски ясли, ОП „Социален патронаж” и ОП „Спортни имоти, отдих и развлечения” в Община Левски по обособени позиции: Позиция №1. Хляб, хлебни и тестени изделия; и др. (7)

Powered by Phoca Download
RocketTheme Joomla Templates