Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Up

Публични покани

Изработване на инвестиционен проект за изграждане на център за настаняване от семеен тип и прилежащото му дворно пространство и Изработване на инвестиционен проект за ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващ сграден фонд - ID 9000216 (1)

Доставка на специализирана техника за нуждите на община Левски по две обособени позиции: позиция №1- Един брой трактор - нов и позиция №2 Един брой - автовишка - втора употреба - ID 9003054 (1)

Сключване на застраховка на автомобили, имущество, застраховка живот на служителите в общината и гражданска отговорност към трети лица по приложени списъци част от документацията по провеждане на процедурата. - ID 9003220 (1)

Доставки на осветителни тела и части за тях за нуждите на община Левскки - ID 9006688 (1)

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на един брой водогреен котел на газ и горелка в сградата на общинска администрация гр.Левски - ID 9006828 (1)

Доставки на два броя снегорини за прикачване към трактор МТЗ 80 и към Зил 131 за нуждите на община Левски - ID 9007708 (1)

Доставка и внедряване на софтуер за администриране събирането на местни данъци и такси, в това число миграция на данни от съществуващият продукт и обучение на служителите за работа със софтуера за нуждите на община Левски - ID 9008327 (1)

Доставка на твърди горива за отопление за детски градини, кметства и други обекти в Община Левски за отоплителен сезон 2012/2013г. - ID 9008697 (1)

Изработване на технически проекти за обекти в Община Левски, по 2 обособени позиции: позиция №1 ”Изработване на технически проекти за:1.Реконструкция на централен площад в с.Асеновци; 2. Реконструкция на централен площад в с.Малчика ... - ID 9012789 (1)

„Извършване на функционален анализ и разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи планови документи на община Левски” по проект „Извършване на функционален анализ в община Левски за повишаване ефективността на работа на общ... - ID 9013756 (1)

„Доставка на фракция с размер 0-63 мм. За нуждите на Община Левски / мотополигон „Левски„ с.Козар Белене” / - ID 9015075 (1)

Изготвяне на работен проект във всички части съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за реконструкция и изграждане на енергоспестяващо улично осветление на град Левски” - ID 9015839 (1)

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема от квотата на Община Левски, съгласно маршрутни разписания - ID 9016023 (1)

Извършване на услуга по консултиране на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици и участъци от улици на територията на гр. Левски и рехабилитация и реконструкция на част от общинска сграда в гр.Левски - ID 9016073 (1)

Доставка на материали за осъществяване на проект BG051PO001-4.1.05-0145 "Заедно за социална интеграция". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ - ID 9016466 (1)

Сключване на застраховки на автомобили и имоти общинска собственост и застраховки на служителите в общината - ID 9016950 (1)

Изготвяне на работен проект във всички части съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за реконструкция и изграждане на енергоспестяващо улично осветление на град Левски - ID 9016949 (1)

Организиране на екскурзии до гр.Плевен, гр.Ловеч и гр.Велико Търново на групи от деца и ученици, участници в проект BG051PO001-4.1.05-0145 „Заедно за социална интеграция” в Община Левски - ID 9018323 (1)

Доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория в „МБАЛ Левски”ЕООД гр.Левски. (1)

Доставка на твърди горива за отопление за детски градини, кметства и други обекти в Община Левски за 2014г. - ID 9022997 (1)

Доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория в „МБАЛ Левски”ЕООД гр.Левски 12 м. (1)

Оценка и разработване на стратегически документи на Община Левски“ във връзка с изпълнението на проект „Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски - ID 9024316 (1)

Организиране на работни посещения на експерти от двете партньорски общини - Община Левски от Р България и община Бургийос дел Серро от Кралство Испания при изпълнение на Проект BG051PO001-7.0.07-0021-C0001”Иновативни подходи за ... - ID 9024428 (1)

Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект ”Иновативни подходи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Левски”, Проект BG051PO001-7.0.07-0021-C0001, схема BG051PO001-7.0.07 ”... - ID 9024909 (1)

Провеждане на обучение по ключова компетентност и професионално обучение в Многопрофилна болница за активно лечение-Левски (1)

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ” ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- ОБЩИНА ЛЕВСКИ“ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕС ... - ID 9026391 (1)

„Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции” по проект №13-22-68/06.12.2013 г. „Подобряване на административния капацитет и ефективността на общинска администрация- община Левски - ID 9026773 (1)

Доставка на специализирани съдове за смет – 300бр. кофи тип "Мева", 10 броя контейнери тип "Бобър" и 50 бр. компостери 400литра за нуждите на община Левски - ID 9026878 (1)

Осъществяване на дейности за информация и публичност” по проект „Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски“ оперативна програма „Административен капацитет”, ... - ID 9029743 (1)

Сключване на застраховки на служителите, автомобилите и движимото и недвижимо имущество собственост на община Левски по обособени позиции. - ID 9031491 (1)

"Доставка на един булдозер - втора употреба за нуждите на община Левски” - ID 9031613 (1)

Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1. „Основен ремонт обслужваща улица зад блок „Люляк” от ОК 241 до ОК 245 гр.Левски” и Позиция 2. „Полагане на трошенокаменна настилка по улици в населени места в Общ Левски (1)

„Възстановяване и конструктивно укрепване сградата на „Здравна служба” с.Обнова, община Левски” - ID 9034010 (3)

„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на служителите в Община Левски”, по проект „Компетентни служители и модерна администрация в Община Левски”, Договор № М13-22-97/05.08.2014 г. - ID 9034789 (3)

Доставка на твърди горива за отопление за детски градини, кметства и други обекти в Община Левски за 2015г. - ID 9036824 (3)

"Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Левски" - ID 9037959 (3)

"Доставка на рентгенова уредба за скопия и графия за образна диагностика - втора употреба" - ID 9038138 (1)

"Доставка на рентгенова уредба за скопия и графия за образна диагностика - втора употреба" - ID 9038356 (3)

"Доставка на специализирани съдове за смет – 500бр. кофи тип "Мева", 5 броя контейнери тип "Бобър" 10 бр. компостери 600 литра и 60 бр. компостери 400 литра за нуждите на община Левски" - ID 9039018 (3)

”Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1. „Рехабилитация на участък от улици в гр. Левски и с. Трънчовица” и Позиция 2. „Изкърпване с плътна асфалтова смес по улична пътна мрежа в Община Левски” - ID 9040018 (4)

"Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 зут, изготвяне на технически паспорти, на конкретно определени многофамилни жилищни сгради на в гр. Левски" - ID 9040018 (3)

“Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект” за обект ”Частично преустройство и разширение на спортна зала в УПИ І, кв.130, по плана на гр. Левски” - ID 9041251 (3)

”Доставка на фракция с размер 0-40мм за нуждите на община Левски” - ID 9041250 (3)

"Извършване на услуга за превоз на нефракциониран скален материал с размер 0 - 40 мм за нуждите на община Левски, произведен в ТСИ"Русаля" - ID 9042038 (4)

''Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, издаване на сертификат, предписване на енергоспестяващи мерки и обследвания за установяване на техническите характеристики на сградите на училищнатата на територията на община Левски'' - ID 9042725 (3)

''Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект” за обект „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс УПИ ІІІ, кв. 140, по плана на гр. Левски'' - ID 9042721 (3)

”Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Левски” - ID 9042994 (3)

”Доставка на асфалтова смес за ремонт на пътни настилки в Община Левски” - ID 9042998 (3)

”Сключване на застраховки на служителите, автомобилите и движимото и недвижимо имущество собственост на община Левски по обособени позиции: Позиция №1, Позиция №2 и Позиция №3” - ID 9043240 (4)

"Проектно предложение по Програма „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020г.“ за финансиране на Инвестиционен проект “Рехабилитация и реконструкция на общински път PVN1110 Обнова-Каменец” - ID 9044399 (5)

"Изработване на технически проекти за ремонт на пътища и улици в община Левски по 2 обособени позиции." - ID 9048808 (5)

”Доставка на един брой специализиран автомобил микробус - нов за нуждите на хора с увреждания по проект "Независим живот за гражданите на Левски", договор BG05M9OP001-2.002 – 0036- С 001" - ID 9049786 (2)

"Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, издаване на сертификат, предписване на енергоспестяващи мерки и обследвания" - ID 9050975 (3)

“Доставка на специализирани съдове за смет – 200бр. кофи тип "Мева", 10 броя контейнери тип "Бобър" и 70 бр. компостери 400литра и 10бр. компостери 600литра за нуждите на община Левски” - ID 9051182 (3)

"Доставка на фракция с размер 0 - 40 мм за нуждите на община Левски" - ID 90951578 (3)

Powered by Phoca Download
RocketTheme Joomla Templates