Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 

 КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

 

442100 – Данък върху недвижимите имоти

442400 – Такса битови отпадъци

442300 – Данък върху превозните средства

442500 – Данък при придобиване на имущество при дарение и по възмезден начин

 

Банкова сметка BG22UBBS80028413869102

BIC КОД UBBSBGSF

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

 

 

Формуляри за данъчни декларации:

 

Декларация за намаляване на такса битови отпадъци 

Декларация по чл. 32, site ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот

Декларация по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

Декларация по чл. 17, ал.1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти

Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство

Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка

 

РАЗМЕРИ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 2022 г.

 

1. Данък върху недвижимите имоти – 1.7промила. 

 

2. Данък при придобиване на имущество:

а/ по възмезден начин2.6 %;

б/ при дарение между братя и сестри0.8 %;

в/ при дарение между лица извън посочените в т.”б”6 %.

 

3. Данък върху наследството:

а/ за братя и сестри и техните деца0.7 %;

б/ за лица извън посочените в т.”а”5 %.

 

Срокове за заплащане на местни данъци и такси


 

Данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци се заплащат на две вноски: до 30 юни /първа вноска/, до 31 октомври /втора вноска/. На предплатилите цялото годишно задължение до 30 април се ползва 5 % отстъпка.

 

Данък върху превозни средствасе заплаща  на две вноски: до 30 юни /първа вноска/, до 31 октомври /втора вноска/. На предплатилите цялото годишно задължение до 30 април се ползва 5 % отстъпка.

 

Патентен данък се заплаща на четири вноски: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. На предплатилите цялото годишно задължение до 31 януари се ползва 5 % отстъпка.

 

В случай, че срокът за плащане изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.


 Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

  

Патентни дейности

I група

II група

III група

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се определя в размер на ... лв. за стая според местонахождението на обекта:

 

 

 

1 и 2 звезди

150

50

50

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:

 

 

 

а/ ресторанти:

 

 

 

1-2 звезди

10

5

5

3 звезди

20

10

10

б/ заведения за бързо обслужване:

 

 

 

1-2звезди

10

5

5

3 звезди

20

10

10

в/питейни заведения, с изключение на посочените в буква „е”:

 

 

 

1-2 звезди

8

4

4

3 звезди

16

8

8

г/ кафе сладкарници

 

 

 

1-2 звезди

5

3

3

3 звезди

10

5

5

д/ барове

- дневни:

 

 

 

2 звезди

20

10

10

3 звезди

30

20

20

-нощни:

2 звезди

30

15

15

3 звезди

50

25

25

е/ бюфети, каравани и павилиони – за обект:

200

150

150

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя в размер на ...... лв.за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.

 9

 6

 4

4.Платени паркинги — данъкът се определя в размер на ..... лв. за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта.

50

30

20

5.Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер на ..... лв. според местонахождението на обекта.

220

100

50

6.Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

240

110

40

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта:

900

700

500

8.Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя в размер на ..... лв. според местонахождението на обекта.

50

40

40

9.Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

330

200

100

10.Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се определя в размер на ..... лв. за работно място според местонахождението на обекта:

360

150

80

11.Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер на ... лв. на брой устройство според местонахождението на обекта.

340

230

180

12.Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя в размер на .... лв. за работно място според местонахождението на обекта.

250

200

150

13.Маникюр, педикюр — данъкът се определя в размер на .... лв. за работно място според местонахождението на обекта.

180

80

60

14.Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

110

70

60

15.Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

280

200

180

16.Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя в размер на ...... лв. според местонахождението на обекта:

680

300

200

17.Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

850

500

400

18.Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

250

150

120

19.Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта:

300

200

150

20.Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

350

200

100

21.Отдаване на видеокасети под наем — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

880

600

300

22.Компаньонки и компаньони — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

4200

3600

3000

23.Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

960

660

500

24.Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението на обекта.

3600

2800

2000

25.Фотографски услуги — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

450

300

200

26.Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

1000

500

400

27.Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

250

200

150

28.Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта

120

80

60

29.Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

80

70

60

30.Заложни къщи – данъкът се определя в размер на... лв.

3000

3000

3000

31.Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

120

90

60

32.Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.

900

400

300

33.Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:

 

 

 

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на данъка за брой съоръжение е ... лв.

150

120

100

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е ... лв.

20

10

10

в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор е в размер на ... лв., и билярд — данъкът за маса е в размер на ... лв.

80

60

40

34.Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:

за 1 кв.м.                    -                                       ... лв.

и за един фитнес уред      -                                 ... лв.

 

 

2,50

 

540

 

2

 

440

 

1,50

 

300

35.Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя в размер на ... лв. на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

 250

200

150

36.Мелничарски услуги:

 

 

 

а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на ... лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.

20

20

20

б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на ... лв.

600

600

600

37.Услуги с атрактивен характер:

 

 

 

а) корабчета … лв. на брой

750

750

750

б/ лодки…….лв. на брой

450

450

450

в/ яхти ……..лв. на брой

900

900

900

г/ джетове…….лв. на брой

900

900

900

д/ влакчета…….лв. на място

30

30

30

е/ файтони…….лв. на място

75

75

75

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения                 ………..на брой оборудване

150

150

150

з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

………на брой  оборудване

150

150

150

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши………лв.на място

150

150

150

к/ детски колички и моторчета…….лв. на брой

150

150

150

л/стрелбища…..лв. на брой

300

300

300

38.Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

 

 

 

а) мотопеди, мотоциклети

400

300

300

б/други МПС

800

600

600

39.Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя в размер на ... лв. за брой моторно превозно средство.

2000

2000

2000

40.Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както следва:

 

 

 

а) комбайн — ..... лв.

350

350

350

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни       и самодвижещи се машини —  ... лв.

150

150

150

в) прикачни, навесни и стационарни машини — ... лв.

20

20

20

 

 

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

 

Вид услуга

Необходими документи

Срок за изпълнение

Такса

Издаване на Удостоверение за  данъчна оценка

 

 • Искане по образец
 • Квитанция за платена такса
 • Пълномощно /в случай, че заявителят е упълномощено  лице/
 • Удостоверение за наследници /в случай, че заявителят е наследник/

 

 

до 24 часа

 

 

30 лв. 

 до 5 раб.дни

10 лв.

 

  

 

Издаване на Удостоверение за декларирани данни

 

 • Искане по образец
 • Квитанция за платена такса
 • Пълномощно /в случай, че заявителят е упълномощено  лице/
 • Удостоверение за наследници /в случай, че заявителят е наследник/

до 7 раб.дни

 до 24 часа

3 лв.

5 лв.

Издаване на Удостоверение за платен данък

 • Искане по образец

до 7 раб.дни

 до 24 часа

3 лв.

5 лв.

Издаване на Удостоверение за платен данък върху наследство

 • Декларация по образец
 • Удостоверение за наследници
 • Извлечение от банк.институция

до 7 раб.дни

 до 24 часа

3 лв.

5 лв.

Приемане на декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежаван автомобил

 

 • Декларация по образец
 • Копие на документ за придобиване
 • Копие на регистр.талон на КАТ
 • Документ за платен данък при придобиване
 • Документ за платен данък върху прев.средство

Подава се в 2-  месечен срок от  придобиване /първа  регистрация в КАТ/

-

Приемане на декларация по чл.14 за недвижим имот

 • Декларация по образец
 • Копие на документ за придобиване

 

Подава се в 2-месечен срок от придобиване

5 лв. /за заверка на  техн.каре/

Приемане на декларации за освобождаване от такса битови отпадъци

 • Декларация по образец

Подава се до 31 декември на предходната година.

-

Приемане на декларация по чл.61н за облагане с патентен данък

 • Декларация по образец

Подава се до 31.01. на тек.година

-

Приемане на Уведомление за прекратяване на МПС

 • Уведомление по образец
 • Копие на документ, удостоверяващ прекратяването

-

 

-

 

Служевен вход за проверка на местни данъци !

Служевен вход за проверка на местни данъци с електронен подпис !

 
RocketTheme Joomla Templates