Печат

 

ОБЯВЛЕНИЕ

          Община Левски съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) парцеларен план (ПП) за трасе на обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – ТЛАСКАТЕЛ от ПСТ-Асеновци 2 до ЖП Линията гр. Левски“.

Съобщението на подробният устройствен план(ПУП)-парцеларен план (ПП) за обекта е обнародвано в Държавен вестник брой 3 от 12.01.2021 г. на страница 278.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да се запознаят и направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП в общинската администрация.

 

ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА

Кмет на Община Левски