Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
ПДФ  Array Печат Array

registar-pup22-1

registar-pup22-2

registar-pup22-3

registar-pup22-4

registar-pup22-5

registar-pup22-6

registar-pup22-7


*****

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ДОПУСКАНЕ/ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

 /ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ в ОБЩИНА ЛЕВСКИ 2021Г.

 

 

ПО

РЕД

АКТ ЗА ДОПУСКАНЕ/ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ - ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

 

ВИД УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

 

ОБХВАТ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН

1

Заповед № 39 от 18.01.2021г.

на Кмета на Община Левски

Допускане на изменение на подробен устройствен план - план за регулация

УПИ XVI-1311 и УПИ XVII-1310 в кв. 40 по ПУП на гр. Левски се урегулират в общ УПИ с проектен № УПИ XVI-1311,1310 съгласно плана на гр. Левски.

2

Заповед № 818 от 04.08.2021г.

на Кмета на Община Левски

Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация

УПИ X-276 и УПИ XI-276 в кв. 26 по РП на с. Обнова се обединяват в нов УПИ X-276 съгласно ПУП на с. Обнова.

3

Заповед № 834/12.08.2021г.

на Кмета на Община Левски

Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация

УПИ VII – 439 /ид. № 43236.401.511/ и

УПИ XXXIII – 438 /ид. № 43236.401.535/, кв.10 съгласно ПУП на гр. Левски

4

Заповед № 891/27.08.2021г.

на Кмета на Община Левски

Допускане на изменение на подробен устройствен план с цел попълване на застроителен и регулационен план и Кадастралната карта на гр. Левски

УПИ I-148 в кв.5 /ПИ с и.№43236.401.139/ се разделя на УПИ I-3515 и УПИ XXIII-3516 съгласно ПУП на гр. Левски

5

Заповед № 975/27.09.2021г.

на Кмет на Община Левски

Одобряване на изменение на подробен устройствен план-план на застрояване

От УПИ I - 63 се образуват УПИ I - 63 и УПИ XIII - 652 в кв. 68 съгласно ПУП на с. Трънчовица.

6

Заповед № 1208/23.11.2021г.

на Кмет на Община Левски

Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация

От УПИ I - 699 се образуват УПИ I - 699 и УПИ VIII - 652 в кв. 78А съгласно ПУП на с. Малчика.

7

Заповед № 1312/06.12.2021г. на Кмет на Община Левски

Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация

УПИ X-2060 /ПИ 43236.401.2853/ и УПИ XI-2559 /ПИ 43236.401.2836/ в кв. 114 по ПУП на с. гр. Левски се обединяват в нов УПИ X-3517 с проектен ид. № 43236.401.3517

 

 

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ДОПУСКАНЕ/ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

/ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ в ОБЩИНА ЛЕВСКИ 2020Г.

 

№ ПО РЕД

АКТ ЗА ДОПУСКАНЕ/ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ- ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

ВИД УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

ОБХВАТ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН

1

Заповед № 279

от 02.04.2020г.

на Кмета на Община Левски

изменение на подробен устройствен план-

план за застрояване

За УПИ III-3494,кв. 24 по плана на гр. Левски се отрежда свързано застрояване и отреждане за безвредни производствени обслужващи дейности. За УПИ VII-3494-свързано застрояване –жилищно с малка височина. За УПИ VI- 3382-свързано застрояване в два съседни имота и отреждане за жилищно застрояване с малка височина

2

Заповед № 428/21.05.2020г. на Кмет на Община Левски

Допускане на изменение на подробен устройствен план-план на застрояване

За УПИ XX-787 в кв. 24 по плана на гр. Левски, се отрежда допълващо застрояване за офиси и търговски обекти свързани с УПИ XXIII-3464 и УПИ V-1560. За УПИ XXIII-3464, се отрежда застрояване за търговски обекти, като също ще се установи свързано по регулационните граници с УПИ XX-787.

3

Заповед № 543/24.06.2020г. на Кмет на Община Левски

Одобряване на изменение на подробен устройствен план-план на застрояване

За УПИ XX-787 с идент. 43236.401.1561 в кв. 24 по плана на гр. Левски, се отрежда допълващо застрояване за офиси и търговски обекти свързани с УПИ XXIII-3464 с идент. 43236.401.3464 и УПИ V-1560 с идент.43236.401.1560. За УПИ XXIII-3464, се отрежда застрояване за търговски обекти, като също ще се установи свързано по регулационните граници с УПИ XX-787.

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

/ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ в ОБЩИНА ЛЕВСКИ 2019Г.

 

№ ПО РЕД

АКТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ/ ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

ВИД УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

ОБХВАТ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН

1

Заповед № 34

от 23.01.2019г.

на Кмета на Община Левски

изменение на подробен устройствен план - план за регулация

Обединяване на УПИ VII-293 в кв. 40 и УПИ XVI-328 в кв. 40, като се образува нов УПИ VII-293,328

2

Заповед № 158

От 13.03.2019г.

на Кмета на Община Левски

изменение на подробен устройствен план - план за регулация

Образуват се следните УПИ XII-541,542 с площ 2245,00 кв.м; УПИ XIV-541 с площ 623,00 кв.м. и УПИ XV-541 с площ 583,00 кв.м. в кв 89 по плана на с. Обнова

3

Заповед № 545

От 24.07.2019г.

на Кмета на Община Левски

изменение на подробен устройствен план - план за регулация

Относно УПИ XXVII и № 401.3488, кв. 45 и ПИ № 401.1640 (улица) по ПУП като 224 кв.м. от ПИ № 401.1640 (улица) и ПИ 401.1638 с площ от 86,00 кв.м. се придадат към УПИ XXVII и № 401.3488 в кв. 45

4

Заповед № 558

От 30.07.2019г.

на Кмета на Община Левски

изменение на подробен устройствен план - план за регулация

УПИ II-199 и УПИ III-198 в кв. 12 по плана на с. Козар Белене, като се обединят в УПИ XVII-198.199 с площ 1720,00 кв.м

5

Заповед № 913

От 25.09.2019г.

на Кмета на Община Левски

изменение на подробен устройствен план - план за регулация

Относно УПИ I-1130, УПИ XVII-1128 и УПИ XVIII-119 в кв. 1А, като границите на УПИ XVIII-1129 се променят по вътрешните регулационни линии. Площта на УПИ XVIII-1129 в кв. 1А по плана на с. Обнова става с площ 858,55 кв.м.

 

PUP2018

 

 registar-PUP-2017-1

 

 registar-PUP-2017-2

 
RocketTheme Joomla Templates