Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Регионално депо - резултати месец май Печат

РЕЗУЛТАТИ МЕСЕЦ МАЙ 2017г. - ОБРАБОТЕНИ СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО – САНАДИНОВО

 

 

-           Транспортирани отпадъци от община Левски до депо Санадиново и на вход за сепарация – 265,10т.

-           Биоразградими след сепариране – 116,06т.

-           Рециклируеми след сепариране – 15,35т.

-           Неоползотворима фракция за депониране –133,72т.

 

ЦЕЛИ НА РЕГИОНА:

-           Заложена цел за рециклиране за региона 25%

-           Постигната цел за рециклиране – 5,79% рециклируеми отпадъци след сепарация – под заложената (спрямо АПРИЛ 6,02%)

 

РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ ЗА ОБРАБОТКА:

-           За депониране след сепариране– 3 226,61 лв. (24,13лв.х133,72т)

-   За депониране на неоползотворима фракция след компостиране-174,60лв. (24,13лвх7,24т)

-   За депониране на неоползотворима фракция от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки – 46,81лв. (24,13лвх1,94т)

-           За компостиране – 2 534,74лв(21,84лв.х116,06т)

-           За сепариране – 10 317,69лв*(38,92лв.*х265,10т)

Общо: 16 300,45лв без ДДС или 19 560,54лв. с вкл. ДДС

Цените са съгласно Договор №303 от 15.10.2015г. за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски/Никопол

 

*Цената за сепариране от 29,10лв. без ДДС се коригира когато целта не се постига!

В коригираната цена влиза общо отсортирания отпадък спрямо постъпилия – 49,56% (49,56% от 265,10т.), от които биоразградимите са 43,77% (43,77% от 265,10т.)., а рециклируемите са 5,79%.

 

Крайната цена за сепариране за месец МАЙ е 38,92лв. без ДДС, изчислено по формулата:

(49,56 – 25.00)х0,4 + 29,10лв), спрямо 40,97лв без ДДС за месец АПРИЛ 2017г.

 

ЦЕНАТА НА ТОН ОТПАДЪК ЗА МЕСЕЦ МАЙ Е: 73,78лв. с ДДС (за месец АПРИЛ е 76,29лв. с ДДС)

 

Отчисления за месец МАЙ: (за депонираните количества отпадъци всяка община заплаща отчисления, които се превеждат по сметка на РИОСВ, чрез Община Никопол)

1.         По чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 142,90х20лв=2858,00лв. (50% от 40лв./тон за 2017г. съгласно Заповед №РД00267/14.02.2017г. на РИОСВ – Плевен);

2.         По чл. 60 от Закона за управление на отпадъците 142,90х4,00лв.= 571,60лв.

 

РАЗХОДИ МЕСЕЦ МАЙ ЗА УСЛУГАТА ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ: 19 560,54лв. + 2858,00лв. + 571,60лв. = 22 990,14 лв.

 

 

Съгласувал: Марин Маринов – Директор на Дирекция „БФС“

Изготвил: инж. Вероника Славова – гл. експерт, Дирекция „ГиА“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates