Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Печат
Вторник, 09 Май 2017 16:33

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Левски

Община Левски уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на общината е публикуван  Проект  за промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Левски.

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 14-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Левски-  Центъра за информация и обслужване на граждани – гр.Левски, бул. „България” №58, ст.104 или на e-mail: oblevski@abv.bg

МОТИВИ:Наредба №6  за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Левски е приета от Общински съвет Левски през 20013 г. Независимо от сравнително честото й осъвременяване, същата като нормативен акт е добре структурирана, но е необходимо да бъдат актуализирани някои от цените, от една страна и от друга да бъдат добавени някои нови услуги, които общината предоставя като и други, които са свързани с промени в действащата нормативна уредба.

            Във връзка с приемането на наредба за условията и реда за организиране на почасови,съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Левски, приета на основание чл.68, (1) от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е необходимо включването на съответните такси в наредба №6.

           Необходимо е да бъдат актуализирани цените за ползване на плувен басейн - град Левски, тъй като не са променяни от 2013г.  Многократното увеличаване на МРЗ и другите разходи пряко свързани с дейността през този четиригодишен период обуславят и промяната на някои от цените на услугите, което не променя социалната функция на обекта. Очакваният резултат от предлаганите изменения и допълнения цели постигане увеличение приходите на Общината в следствие на по-добро и ефективно управление на плувен басейн - град Левски.

 

         Предлаганите промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Левски ще окаже   положително влияние  при изпълнението на общинския бюджет в частта на приходите.Очакваният резултат има и социална насоченост и цели постигане на баланс между очакваното увеличаване приходите на Общината и  възможността на задължените лица без особени финансови затруднения  да заплащат дължимите от тях такси и ползваните услуги.

        Предвид изложените мотиви, предложението за промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Левски, е  както следва:

ПРОЕКТ


Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Левски

 

следва текста на промените

 

 ВНОСИТЕЛ:

Любка Александрова

Кмет на Община Левски

 

 

ПРОЕКТ

 

 

 

Изменение и допълнение на Наредба №6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Левски

 

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

 

ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

Чл. 26а./нов/ (1) За организиране на почасови дейности по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Левски се събира такса за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2 до 4 години при почасова организация - 10,00 лв. месечно за постоянни и общи разходи по издръжка на групите в детското заведение и подкрепителна закуска;

 

(2) Таксите за допълнителни почасови дейности се събират в съответната детска градина от длъжностно лице, определено със заповед на директора на детската градина и се внасят в общинския бюджет до 5 число на следващия месец.

 

(3) Постъпилите в бюджета на Община Левски средства от такси за допълнителни почасови дейности се предоставят на съответната детска градина със заповед на кмета на общината за съответната финансова година, в размер на внесените от длъжностните лица суми за съответния месец.

 

Чл. 26/б./нов/ (1) За организиране на съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на община Левски се заплаща цена на услугата, както следва:

 

1. за възпитание, социализиране и отглеждане на децата в съботно-неделни групи по 4 астрономически часа на ден – 20,00 лв. на ден;

 

2. за възпитание, социализиране и отглеждане на децата, завършили IV подготвителна група и записани в първи клас, в сезонни групи по 4 астрономически часа на ден – 25,00 лв. на месец./без обедно хранене/

 

3. за възпитание, социализиране и отглеждане на децата, завършили IV подготвителна група и записани в първи клас, в сезонни групи по 8 астрономически часа на ден – 50,00 лв. на месец.

 

(2) Цената на услугата за допълнителни съботно-неделни и сезонни дейности се събират в съответната детска градина от длъжностно лице, определено със заповед на директора на детската градина и се внасят в общинския бюджет до 5 число на следващия месец.

 

(3) Постъпилите в бюджета на Община Левски средства от цени на услуги за допълнителни съботно-неделни се предоставят на съответната детска градина със заповед на кмета на общината за съответната финансова година, в размер на внесените от длъжностните лица суми за съответния месец.

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

         Чл.55. За услуги, предоставяни от общинска администрация, се определят цени, както следва:

 

         55.4. /Изм./ Цени за ползване на Плувен басейн - град Левски и спортна зала по борба

 

         55.4.1. Входна цена за деца до 8 г. възраст – 1.50 лв./ден с вкл. ДДС.

 

         55.4.2. Входна цена за деца от 8 г. до 18 г. възраст – 3.00 лв./ден с вкл. ДДС

 

         55.4.3. Входна цена за лица над 18 г. възраст – 5.00 лв./ден с вкл. ДДС

 

         55.4.4. Цена за ползване на шезлонг – 2.00 лв./ден с вкл. ДДС

 

 

ВНОСИТЕЛ:

Любка Александрова

Кмет на Община Левски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates