Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Публични покани 2014

"Доставка на твърди горива за отопление за детски градини, кметства и други обекти в Община Левски за 2015г." - ID 9036824

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

Протокол тук.


Договор тук.

 

 

"Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на служителите в Община Левски”, по проект „Компетентни служители и модерна администрация в Община Левски”, Договор № М13-22-97/05.08.2014 г." - ID 9034789


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

Въпроси и отговори тук и тук


Протокол тук.


Договор тук."Възстановяване и конструктивно укрепване сградата на „Здравна служба” с.Обнова, община Левски" - ID 9034010


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.Ремонтни работи на пътни настилки в Община Левски по обособени позиции: Позиция 1. „Основен ремонт обслужваща улица зад блок „Люляк” от ОК 241 до ОК 245 гр.Левски” и Позиция 2. „Полагане на трошенокаменна настилка по улици в населени места в Община Левски” - ID 9032287

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

 

"Доставка на един булдозер - втора употреба за нуждите на община Левски” - ID 9031613


Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

Информация за отваряне на офертите·тук."Сключване на застраховки на служителите, автомобилите и движимото и недвижимо имущество собственост на община Левски по обособени позиции." - ID 9031491

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

Информация за отваряне на офертите·тук.

 

 

"Осъществяване на дейности за информация и публичност” по проект „Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски“ оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ. - ID 9029743

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

 

“Доставка на специализирани съдове за смет – 300бр. кофи тип "Мева", 10 броя контейнери тип "Бобър" и 50 бр. компостери 400литра за нуждите на община Левски” - ID 9026878

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

 

„Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции” по проект №13-22-68/06.12.2013 г. „Подобряване на административния капацитет и ефективността на общинска администрация- община Левски - ID 9026773

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ” ПО ПРОЕКТ „Подобряване на административния капацитет и ефективността на общинска администрация- община Левски“ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕСФ - ID 9026391

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

 

"Провеждане на обучение по ключова компетентност и професионално обучение в Многопрофилна болница за активно лечение-Левски" ЕООД

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

 

Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект  ”Иновативни подходи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Левски”, Проект BG051PO001-7.0.07-0021-C0001, схема BG051PO001-7.0.07 ”Без граници 1 – Фаза 2” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” - ID 9024909

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

 

Организиране на работни посещения   на експерти от двете партньорски общини - Община Левски от Р България и община Бургийос дел Серро от Кралство Испания при изпълнение на Проект BG051PO001-7.0.07-0021-C0001”Иновативни подходи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Левски”, схема BG051PO001-7.0.07 ”Без граници 1 – Фаза 2 - ID 9024428

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

 

„Оценка и разработване на стратегически документи на Община Левски“ във връзка с изпълнението на проект „Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски”, по Договор за БФП № 13-13-30 от 30.10.2013 год., Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос І „Добро управление” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г. - ID 9024316

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

 

 Доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория в „МБАЛ Левски”ЕООД гр.Левски 12 м.

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

 

Доставка на твърди горива за отопление за детски градини, кметства и други обекти в Община Левски за 2014г.” - ID 9022997

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

 

 Доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория в „МБАЛ Левски”ЕООД гр.Левски.

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

 

Организиране на екскурзии до гр.Плевен, гр.Ловеч и гр.Велико Търново на групи от деца и ученици, участници в проект BG051PO001-4.1.05-0145 „Заедно за социална интеграция” в Община Левски. - ID 9018323

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

 

Сключване на застраховки на автомобили и имоти общинска собственост и застраховки на служителите в общината - ID 9016950

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

 

Изготвяне на работен проект във всички части съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за реконструкция и изграждане на енергоспестяващо улично осветление на град Левски - ID 9016949

 

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли и разгледа·тук.

 

 
RocketTheme Joomla Templates