Общинският вестник

Банер

Населени места

Банер

Проверка на местни данъци

Банер

Градоустройствен план

Банер

Цифро-Акт

Банер

Европейските фондове

Е-правителство

Банер

Превенция на корупцията

Банер

Регистър на общинската собственост

Банер

Програма туризъм

Банер

Атрактивни имоти

Банер

ОПОС 2007-2013 г.

Банер

Желаете ли да има пазар в събота ?

Желаете ли да има пазар в събота ?
 
Печат

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В ГР.ЛЕВСКИ, ОБЩИНА ЛЕВСКИ“

 

 

Община Левски обявява конкурс за възлагане на социална услуга – делегирани от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в гр. Левски, община Левски“

 

Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга:

 

  • Предмет на възлагане

Изпълнителят трябва да организира предоставянето на социална услуга, съгласно изискванията на нормативната база и в съответствие с предвидените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в Република България.

 

  • Капацитет на социалните услуги

Съгласно заповеди на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в гр. Левски“ функционират с капацитет 15 души.

 

  • Местоположение на социалните услуги

Доставчикът ще организира предоставянето на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в гр. Левски“ на ул. “Никола Вапцаров“№5, четвърти етаж, блок „В“

 

 

  • Срок на предоставяне на социалните услуги

Доставчикът на социалните услуги следва да организира дейността в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в гр. Левски“за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане.   

 

  • Получаване на документи за участие:

Документация за участие в конкурса кандидатите могат да получат всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. до 14 ден след публикуване на Обявлението в стая 318 в сградата на Община Левски, бул. „България” № 58, срещу платена такса от 20лв. с ДДС в стая 314, трети етаж в сградата на Община Левски, бул.“България“№58

Краен срок и място на подаване на документите:

До 16.30 часа на 13.12.2021 г. в стая 318, трети етаж в сградата на Община Левски, бул.“България“№58

Документите се подават в запечатан и непрозрачен плик, върху който се посочва пълното наименование на кандидата, адрес, телефон, факс и e-mail. Върху плика се изписва следното „Документация за участие в конкурса за възлагане на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в гр.Левски, община Левски“

Подробна информация за условията и реда за участие, както и изискванията към кандидатите може да бъде получена: в стая 318, трети етаж в сградата на Община Левски: гр. Левски, бул. “България” № 58; тел: 0879313738

 

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates